SoftW@re สำหรับ CAI

posted on 01 Sep 2009 22:17 by g-gang

Authorware

         

     Authorware เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา CAI มันถือกำเนิดขึ้นจาก  ห้องทดลองวิจัยและ

พัฒนาเพลโท (PLATO R&D labs) ที่บริษัท Control data ผู้ที่สร้างมันขึ้นมาคือ Michael W. Allen โดยมีวัตถุ

ประสงค์เพื่อใช้มันเป็นเครื่องมือ แก้ไขปัญหาในเรื่องของต้นทุนการใช้เงิน เวลา และทรัพยากรมนุษย์มากเกิน

ความจำเป็น ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีความสามารถในการโต้ตอบกับผู้ใช้ เป็นการลดค่าใช้จ่าย  เพื่อให้คนทั่วไป

สามารถถ่ายทอดทักษะ ความรู้ความเข้าใจของพวกเขาจากซอฟต์แวร์ที่สร้าง ไปสู่บุคคลอื่นที่ปรารถนาที่จะเรียนรู้

     Authorware จัดเป็นเครื่องมือนิพนธ์ (Authoring tool) เครื่องมือนิพนธ์ หมายถึงโปรแกรมประยุกต์ที่ถูก

ออกแบบมาเพื่อสร้างงานมัลติมีเดีย ในการใช้มัน คุณไม่จำเป็นต้องเชี่ยวชาญในเรื่องศิลปะของการโปรแกรมแบบเก่า

เครื่องมือนิพนธ์มักพึ่งพาอาศัยไอคอนหรือวัตถุ (objects) แทนฟังค์ชันหนึ่งๆ เช่น การแสดงข้อความและภาพ

การเล่นเสียง หรือการสร้างการโต้ตอบ

     ปัจจุบัน Authorware ถูกพัฒนามาถึงรุ่นที่ 7 ซึ่งมีคุณลักษณะเด่นดังนี้…
“สร้างสรรค์ทุกสิ่งทุกอย่าง จาก Web-based tutorials ไปจนถึง simulations อันซับซ้อน รวมเสียงเข้ากับ

วิดีโอด้วย Macromedia Authorware ซึ่งเป็นทางออกในการสร้างสรรค์สื่อสำหรับ eLearning ส่งผ่านแอพลิเคชัน

ของท่านบนเว็บ เครือข่ายของหน่วยงาน หรือ CD-ROM ติดตามผลการเรียนของผู้เรียนได้ง่าย และให้ผลตอบแทน

คุ้มค่าการลงทุน”

Macromedia  Captivate

       โปรแกรมสร้างสื่อการสอนและการนำเสนอแบบมัลติมีเดียที่สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้งานได้อย่างดีเยี่ยม

จุดเด่นคือสามารถสร้างแบบจำลองการใช้ซอฟต์แวร์ซึ่งผู้เรียนสามารถทำตามในสื่อการสอนได้ทันที นอกจากนี้

ยังสามารถสร้างแบบทดสอบ ให้คะแนนและประเมินผลได้ในตัว อาจสรุปผลที่ได้จากโปรแกรมเป็น 2 ประเภท

คือ การสาธิตการทำงาน และ ให้ผู้ใช้ทดลองการทำงานแบบโต้ตอบ (เรียกว่าแบบจำลองการทำงาน)

 

ข้อดีของโปรแกรม Macromedia Captivate

ใช้ง่าย – ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้ระดับใดก็สามารถสร้างสื่อการสอนและการนำเสนอแบบโต้ตอบกับ ผู้ใช้ได้ไม่ยาก

โดยไม่ผู้ใช้ไม่จำเป็นจะต้องมีทักษะด้านเขียนโปรแกรมหรือการสร้างมัลติมีเดียมาก่อน

แก้ไขง่าย – โดยปกติแล้ว ซอฟต์แวร์สร้างสื่อการสอน โดยเฉพาะโปรแกรมที่ใช้วิธีจับภาพ หน้าจอจะมีปัญหาใน

การแก้ไข โปรแกรม Macromedia Captivate สามารถให้ผู้สร้างสื่อการสอนแก้ไขแต่ละส่วน แยกเป็นอิสระต่อกัน

สามารถแก้ไขเป็นช่วงย่อย ๆ โดยไม่ต้องบันทึกใหม่ทั้งหมด นอกจากนี้ยัง สามารถปรับเวลาแต่ละช่วงให้สั้นยาว

อย่างเหมาะสมได้ในภายหลัง ซึ่งมีความยืดหยุ่นอย่างมาก

นำไปใช้ได้ในหลายสื่อ – การสร้างงานจาก Macromedia Captivate เพียงครั้งเดียวสามารถ นำไปเผยแพร่ผ่าน

สื่อได้ทุกประเภท ไปว่าจะเป็นสิ่งพิมพ์ผ่าน Microsoft Word หรือนำเสนอมัลติมีเดียบนเว็บแบบ Flash สร้างไฟล์

วิดีโอ หรือแม้กระทั่งเป็นสื่อการสอนในซีดีที่สามารถ ทำงานเป็นเอกเทศ

สนับสนุนมาตรฐาน E-learning – สนับสนุนมาตรฐาน SCORM 2004, SCORM 1.2 และ AICC ซึ่งนำไปใช้รวมกับ

ระบบการจัดการการเรียนรู้ (LMS – Learning Management System) อื่น ๆได้ เช่น Moodle หรือ

Macromedia Breeze

สร้างแบบทดสอบได้ในตัว – เมื่อจบบทเรียนแต่ละบท ผู้สอนสามารถสร้างแบบทดสอบวัดผล ผู้เรียนว่าบรรลุ

ตามจุดประสงค์หรือไม่ นอกจากนี้ยังประเมินคะแนนให้ด้วย โดยไม่ต้องใช้ความรู้ด้านเขียนโปรแกรม

Macromedia  Director

    

         Director เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างสื่อมัลติมีเดีย โดยเฉพาะสื่อคอมพิวเตอร์

ช่วยสอนสำหรับ DVD หรือ CD-ROM ได้เป็นอย่างดี โปรแกรม Director เขียนขึ้นโดย

เลียนแบบลักษณะของการสร้างภาพยนตร์ ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้กำกับการแสดง (Director)

ตัวแสดง (Cast) และเวทีการแสดง (Stage) โปรแกรม Director เปรียบเสมือนผู้กำกับการ

แสดงที่กำหนดบทบาทของผู้แสดงแต่ละตัว (Cast Member) กำหนดคุณสมบัติ (Property)

ต่าง ๆ ของตัวแสดง ให้เข้ามาสู่เวทีก่อนหลังตามลำดับ เป็นต้น โปรแกรม Director ใช้หน้าจอ

Score สำหรับการกำหนดบทบาทของตัวละคร (Cast Member) ให้เป็นไปตามต้องการ

ตัวละคร หรือ Cast Member ทุกตัว โปรแกรม Director จะเก็บไว้ใน Cast ดังนั้น สิ่งที่จะ

ปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือ Stage ทุกอย่าง จึงต้องนำเข้ามาไว้ใน Cast เสียก่อน

 จากนั้น จึงนำจัดวางบน Score เพื่อให้ ปรากฏบน Stage ตามที่ต้องการ Director เรียก

Cast Member ที่นำมาวางบน Score ว่าเป็น Sprite อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการอำนวยความ

สะดวกให้แก่ผู้ใช้โปรแกรม Director เราสามารถที่จะสร้างวัตถุบน Stage ได้โดยตรง เช่น

การพิมพ์ข้อความ การวาดภาพชนิด Vector เมื่อมีการกระทำโดยตรงที่ Stage โปรแกรม

Director จะไปสร้าง Cast. ให้ และนอกจากนี้ ถ้าเราลาก Cast Member จาก Cast มาไว้ที่

Stage โดยตรง โปรแกรม Director ก็จะสร้าง Sprite นี้ ใน Score ให้ทันที ดังนั้น Cast,

Score และ Stage จึงมีความสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออก  

 

นี่เป็นเพียงโปรแกรมที่มีผู้นิยมใช้ทำ CAI เท่านั้น

ยังมีโปรแกรมอื่นๆ อีก ที่สามารถนำมาใช้สร้าง CAI ได้

อาทิ Macromedia Professional , Presenter ,

Connect , Dreamweaver , Flash , Flex ฯลฯ

ทั้งนี้  ไม่ควรพึ่งพาเครื่องมือหรือซอฟต์แวร์

ตัวใดตัวหนึ่งเพียงตัวเดียว  การเลือกใช้เครื่องมือใดนั้น

ย่อมขึ้นอยู่กับความต้องการในการออกแบบ

และประสิทธิภาพของเครื่องมือนั้นๆ เอง...

 

CREDIT :  http://www.thaicai.com/authorware 

                http://area.obec.go.th/trang1/trainning/captivate.php

                http://www.northeducation.ac.th/elearning/learning_program/captivate/cap_intro/index.html

                http://www.crnfe.ac.th/director/basic.html

                http://area.obec.go.th/trang1/trainning/captivate.php

 

edit @ 1 Sep 2009 23:19:51 by g-gang

edit @ 1 Sep 2009 23:26:32 by g-gang

edit @ 1 Sep 2009 23:27:31 by g-gang

Comment

Comment:

Tweet

เป็น blog ที่ให้ความรู้มากมาย และ หนูขอนำไปใช้ด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

#1 By ตู่ (110.77.225.108) on 2011-09-11 07:40