ตัวอย่าง CAI

posted on 22 Sep 2009 15:16 by g-gang

ตัวอย่าง CAI จากโปรแกรม Macromedia Authoware

โครงสร้าง

 

  ผลลัพธ์ จากโปรแกรม Macromedia Authorware

 

 

http://203.151.232.12/file/8192044fc48a61c7dfea41a84965c9d0/4ab90691/dev6/0/000/234/0000234942.fid/public4ab904957b6f2137400?image/x-ms-bmp

 

 

 นอกจากนี้ยังมีรูปแบบ CAI  ประเภทต่างๆมีหลายรูปแบบดังต่อไปนี้ ท่านสามารถคลิ๊กลิงค์ เพื่อชม CAI ประเภทต่างๆได้ด้านล่าง

    1.การสอน (Tutorial Instruction) เป็นโปรแกรมที่เสนอเนื้อหาความรู้เป็นเนื้อหาย่อย ๆ แก่ผู้เรียนในรูปแบบของข้อความ  ภาพ   เสียง หรือทุกรูปแบบรวมกัน แล้วให้ผู้เรียนตอบคำถาม เมื่อผู้เรียนให้คำตอบแล้วคำตอบนั้นจะได้รับการวิเคราะห์เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับทันที แต่ถ้าผู้เรียนตอบคำถามนั้นซ้ำและยังผิดอีก ก็จะมีการให้เนื้อหาเพื่อทบทวนใหม่จนกว่าผู้เรียนจะตอบถูก แล้วจึงตัดสินใจว่าจะยังคงเรียนเนื้อหาในบทนั้นอีก หรือจะเรียนในบทใหม่ต่อไป

 

 2.การฝึกหัด (Drills and Practice) เป็นโปรแกรมฝึกหัดที่ไม่มีการเสนอเนื้อหาความรู้แก่ผู้เรียนก่อน แต่จะมีการให้คำถามหรือ ปัญหาที่ได้คัดเลือกมาจากการสุ่ม หรือออกแบบมาโดยเฉพาะ โดยการนำเสนอคำถาม หรือปัญหานั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า เพื่อให้ผู้เรียนตอบแล้วมีการให้คำตอบที่ถูกต้อง   เพื่อการตรวจสอบยืนยันแก้ไข และพร้อมกับให้คำถามหรือปัญหาต่อไปอีก จนกว่าผู้เรียนจะสามารถตอบคำถาม หรือแก้ปัญหานั้นจนถึงระดับที่น่าพอใจ ดังนั้น ในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการฝึกหัดนี้ ผู้เรียนจึงจำเป็นต้องมีความคิดรวบยอด และมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราว และกฎเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ เป็นอย่างดีมาก่อน แล้วจึงจะสามารถตอบคำถาม หรือแก้ปัญหาได้

 

 

3.การจำลอง (Simulation) เป็นโปรแกรมที่จำลองความเป็นจริงโดยตัดรายละเอียดต่าง ๆ หรือนำกิจกรรมที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริง มาให้ผู้เรียนได้ศึกษานั้น เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พบเห็นภาพจำลองของเหตุการณ์ เพื่อการฝึกทักษะ และการเรียนรู้ได้ โดยไม่ต้องเสี่ยงภัย หรือเสียค่าใช้จ่ายมากนัก โปรแกรมนี้มิใช่เป็นการสอนเหมือนกับโปรแกรมการสอนแบบธรรมดา ซึ่งเป็นการเสนอเนื้อหาความรู้ แล้วจึงให้ผู้เรียนทำกิจกรรม แต่เป็นเพียงการแสดงให้ผู้เรียนได้ชมเท่านั้น

 

 

4. เกมเพื่อการสอน (Instructional Games) โปรแกรมชนิดนี้กำลังเป็นที่นิยมกันมากเนื่องจากเป็นสิ่งที่กระตุ้นผู้เรียนให้เกิดความอยากเรียนรู้ได้โดยง่าย เพิ่มบรรยากาศในการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้นและช่วยมิให้ผู้เรียนเกิดอาการเหม่อลอย หรือฝันกลางวัน ซึ่งเป็นอุปสรรคในการเรียนเนื่องจากมีการแข่งขัน จึงทำให้ผู้เรียนต้องมีการตื่นตัวอยู่เสมอ

 

5.การค้นพบ (Discovery) เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเองให้มากที่สุดโดยการเสนอปัญหาให้ผู้เรียนลองผิดลองถูก หรือโดยวิธีการจัดระบบเข้ามาช่วย  โปรแกรมคอมพิวเตอร์     จะให้ข้อมูลแก่ผู้เรียนเพื่อช่วยในการค้นพบจนกว่าจะได้ข้อสรุปที่ดีที่สุด

 

 

6.การแก้ปัญหา (Problem-Solving) เป็นการให้ผู้เรียนฝึกการคิด การตัดสินใจ โดยมีการกำหนดเกณฑ์ให้ แล้วให้ผู้เรียนพิจารณาไปตามเกณฑ์นั้น โปรแกรมเพื่อการแก้ปัญหาแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ โปรแกรมที่ให้ผู้เรียนเขียนเอง และโปรแกรมที่มีผู้เขียนไว้แล้วเพื่อช่วยผู้เรียนในการแก้ปัญหา โดยที่คอมพิวเตอร์จะช่วยในการคิดคำนวณ และหาคำตอบที่ถูกต้องให้

 

 

7.การทดสอบ (Tests) การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการทดสอบ มิใช่เป็นการใช้เพียงเพื่อปรับปรุงคุณภาพของแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้ของผู้เรียนเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ผู้สอนมีความรู้สึกที่เป็นอิสระจากการผูกมัดทางกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการทดสอบได้อีกด้วย

 

คลิ๊กลิงค์ตัวอย่าง CAI ในรูปแบบต่างๆได้ที่นี่ :

http://203.146.15.109/lms/content/multimedia/multi_lesson/lesson/03/type_cai.html

edit @ 23 Sep 2009 01:03:39 by g-gang

วิธีการทำ CAI

posted on 16 Sep 2009 16:52 by g-gang

การสร้างรูปภาพ และ ตัวหนังสือ

    รูปภาพ (Graphics) และ ตัวหนังสือ (Text) เป็นสื่ออันดับแรกที่จะทำให้ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหาของบทเรียน ไม่ว่าเครื่องมือของโปรแกรมประยุกต์ตัวไหนก็จะต้องมีความสามารถในการสร้างรูปภาพและข้อความได้

ก่อนอื่นจำเป็นที่จะต้องตกลงเบื้องต้นในการที่จะออกแบบงานของท่านต่อไปคือ

1. ความหมายของการเรียกใช้คำสั่ง จะเรียกในรูป เมนูหลัก/เมนูรอง/เมนูย่อย ตามลำดับลงไปดังรูปแบบต่อไปนี้[Menu] / [Sub Menu] / [Under submenu]

ตัวอย่างเช่น “Menu/File/New File”หมายถึง การเปิดไฟล์ใหม่โดยใช้คำสั่ง New File จากเมนู File

รูปที่6. แสดงการเรียกคำสั่ง

2. กดเมาส์ (Press) หมายถึงกดแช่เมาส์ปุ่มซ้าย

3. ลาก ปล่อย ( Drag – Drop) หมายถึงกดเมาส์ที่ Objects แล้วลากไปยังตำแหน่งที่ต้องการแล้วปล่อยเมาส์

4. คลิกเมาส์ ( Click) หมายถึง การกดเมาส์ปุ่มซ้ายครั้งเดียว

5. ดับเบิ้ลคลิก (Double Click) หมายถึง กดเมาส์ปุ่มซ้าย 2 ครั้งติด ๆ กัน

6. คลิกขวา ( Right Click) หมายถึง กดเมาส์ปุ่มขวาเพียง 1 ครั้ง

 

ไอคอนที่ใช้เพื่อการวาดรูป และใช้เขียนข้อความ

ไอคอนที่ใช้เพื่อการวาดรูป และใช้เขียนข้อความ จะมีอยู่ 2 ตัว คือ

  - ไอคอน Display    

  - ไอคอน Interaction   

     ไอคอนทั้งสองจะมีความแตกต่างกันตรงที่ ไอคอน Interaction จะเป็นทางแยก (Branching)ของ Flow Line ได้ ส่วนไอคอน Display จะนำเสนอเป็นแบบ Linear บน Flow Line รายละเอียดของไอคอน Interaction จะกล่าวต่อไป

 

รูปที่7. แสดงทางเดินของ

 Flow Line แบบ Linear และBranching

 

การสร้างรูปภาพ (Graphics Editor)

ในส่วนของการสร้างรูปภาพนี้ มีอยู่ 2 แบบ คือ</