ตัวอย่าง CAI

posted on 22 Sep 2009 15:16 by g-gang

ตัวอย่าง CAI จากโปรแกรม Macromedia Authoware

โครงสร้าง

 

  ผลลัพธ์ จากโปรแกรม Macromedia Authorware

 

 

http://203.151.232.12/file/8192044fc48a61c7dfea41a84965c9d0/4ab90691/dev6/0/000/234/0000234942.fid/public4ab904957b6f2137400?image/x-ms-bmp

 

 

 นอกจากนี้ยังมีรูปแบบ CAI  ประเภทต่างๆมีหลายรูปแบบดังต่อไปนี้ ท่านสามารถคลิ๊กลิงค์ เพื่อชม CAI ประเภทต่างๆได้ด้านล่าง

    1.การสอน (Tutorial Instruction) เป็นโปรแกรมที่เสนอเนื้อหาความรู้เป็นเนื้อหาย่อย ๆ แก่ผู้เรียนในรูปแบบของข้อความ  ภาพ   เสียง หรือทุกรูปแบบรวมกัน แล้วให้ผู้เรียนตอบคำถาม เมื่อผู้เรียนให้คำตอบแล้วคำตอบนั้นจะได้รับการวิเคราะห์เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับทันที แต่ถ้าผู้เรียนตอบคำถามนั้นซ้ำและยังผิดอีก ก็จะมีการให้เนื้อหาเพื่อทบทวนใหม่จนกว่าผู้เรียนจะตอบถูก แล้วจึงตัดสินใจว่าจะยังคงเรียนเนื้อหาในบทนั้นอีก หรือจะเรียนในบทใหม่ต่อไป

 

 2.การฝึกหัด (Drills and Practice) เป็นโปรแกรมฝึกหัดที่ไม่มีการเสนอเนื้อหาความรู้แก่ผู้เรียนก่อน แต่จะมีการให้คำถามหรือ ปัญหาที่ได้คัดเลือกมาจากการสุ่ม หรือออกแบบมาโดยเฉพาะ โดยการนำเสนอคำถาม หรือปัญหานั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า เพื่อให้ผู้เรียนตอบแล้วมีการให้คำตอบที่ถูกต้อง   เพื่อการตรวจสอบยืนยันแก้ไข และพร้อมกับให้คำถามหรือปัญหาต่อไปอีก จนกว่าผู้เรียนจะสามารถตอบคำถาม หรือแก้ปัญหานั้นจนถึงระดับที่น่าพอใจ ดังนั้น ในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการฝึกหัดนี้ ผู้เรียนจึงจำเป็นต้องมีความคิดรวบยอด และมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราว และกฎเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ เป็นอย่างดีมาก่อน แล้วจึงจะสามารถตอบคำถาม หรือแก้ปัญหาได้

 

 

3.การจำลอง (Simulation) เป็นโปรแกรมที่จำลองความเป็นจริงโดยตัดรายละเอียดต่าง ๆ หรือนำกิจกรรมที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริง มาให้ผู้เรียนได้ศึกษานั้น เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พบเห็นภาพจำลองของเหตุการณ์ เพื่อการฝึกทักษะ และการเรียนรู้ได้ โดยไม่ต้องเสี่ยงภัย หรือเสียค่าใช้จ่ายมากนัก โปรแกรมนี้มิใช่เป็นการสอนเหมือนกับโปรแกรมการสอนแบบธรรมดา ซึ่งเป็นการเสนอเนื้อหาความรู้ แล้วจึงให้ผู้เรียนทำกิจกรรม แต่เป็นเพียงการแสดงให้ผู้เรียนได้ชมเท่านั้น

 

 

4. เกมเพื่อการสอน (Instructional Games) โปรแกรมชนิดนี้กำลังเป็นที่นิยมกันมากเนื่องจากเป็นสิ่งที่กระตุ้นผู้เรียนให้เกิดความอยากเรียนรู้ได้โดยง่าย เพิ่มบรรยากาศในการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้นและช่วยมิให้ผู้เรียนเกิดอาการเหม่อลอย หรือฝันกลางวัน ซึ่งเป็นอุปสรรคในการเรียนเนื่องจากมีการแข่งขัน จึงทำให้ผู้เรียนต้องมีการตื่นตัวอยู่เสมอ

 

5.การค้นพบ (Discovery) เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเองให้มากที่สุดโดยการเสนอปัญหาให้ผู้เรียนลองผิดลองถูก หรือโดยวิธีการจัดระบบเข้ามาช่วย  โปรแกรมคอมพิวเตอร์     จะให้ข้อมูลแก่ผู้เรียนเพื่อช่วยในการค้นพบจนกว่าจะได้ข้อสรุปที่ดีที่สุด

 

 

6.การแก้ปัญหา (Problem-Solving) เป็นการให้ผู้เรียนฝึกการคิด การตัดสินใจ โดยมีการกำหนดเกณฑ์ให้ แล้วให้ผู้เรียนพิจารณาไปตามเกณฑ์นั้น โปรแกรมเพื่อการแก้ปัญหาแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ โปรแกรมที่ให้ผู้เรียนเขียนเอง และโปรแกรมที่มีผู้เขียนไว้แล้วเพื่อช่วยผู้เรียนในการแก้ปัญหา โดยที่คอมพิวเตอร์จะช่วยในการคิดคำนวณ และหาคำตอบที่ถูกต้องให้

 

 

7.การทดสอบ (Tests) การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการทดสอบ มิใช่เป็นการใช้เพียงเพื่อปรับปรุงคุณภาพของแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้ของผู้เรียนเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ผู้สอนมีความรู้สึกที่เป็นอิสระจากการผูกมัดทางกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการทดสอบได้อีกด้วย

 

คลิ๊กลิงค์ตัวอย่าง CAI ในรูปแบบต่างๆได้ที่นี่ :

http://203.146.15.109/lms/content/multimedia/multi_lesson/lesson/03/type_cai.html

edit @ 23 Sep 2009 01:03:39 by g-gang

วิธีการทำ CAI

posted on 16 Sep 2009 16:52 by g-gang

การสร้างรูปภาพ และ ตัวหนังสือ

    รูปภาพ (Graphics) และ ตัวหนังสือ (Text) เป็นสื่ออันดับแรกที่จะทำให้ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหาของบทเรียน ไม่ว่าเครื่องมือของโปรแกรมประยุกต์ตัวไหนก็จะต้องมีความสามารถในการสร้างรูปภาพและข้อความได้

ก่อนอื่นจำเป็นที่จะต้องตกลงเบื้องต้นในการที่จะออกแบบงานของท่านต่อไปคือ

1. ความหมายของการเรียกใช้คำสั่ง จะเรียกในรูป เมนูหลัก/เมนูรอง/เมนูย่อย ตามลำดับลงไปดังรูปแบบต่อไปนี้[Menu] / [Sub Menu] / [Under submenu]

ตัวอย่างเช่น “Menu/File/New File”หมายถึง การเปิดไฟล์ใหม่โดยใช้คำสั่ง New File จากเมนู File

รูปที่6. แสดงการเรียกคำสั่ง

2. กดเมาส์ (Press) หมายถึงกดแช่เมาส์ปุ่มซ้าย

3. ลาก ปล่อย ( Drag – Drop) หมายถึงกดเมาส์ที่ Objects แล้วลากไปยังตำแหน่งที่ต้องการแล้วปล่อยเมาส์

4. คลิกเมาส์ ( Click) หมายถึง การกดเมาส์ปุ่มซ้ายครั้งเดียว

5. ดับเบิ้ลคลิก (Double Click) หมายถึง กดเมาส์ปุ่มซ้าย 2 ครั้งติด ๆ กัน

6. คลิกขวา ( Right Click) หมายถึง กดเมาส์ปุ่มขวาเพียง 1 ครั้ง

 

ไอคอนที่ใช้เพื่อการวาดรูป และใช้เขียนข้อความ

ไอคอนที่ใช้เพื่อการวาดรูป และใช้เขียนข้อความ จะมีอยู่ 2 ตัว คือ

  - ไอคอน Display    

  - ไอคอน Interaction   

     ไอคอนทั้งสองจะมีความแตกต่างกันตรงที่ ไอคอน Interaction จะเป็นทางแยก (Branching)ของ Flow Line ได้ ส่วนไอคอน Display จะนำเสนอเป็นแบบ Linear บน Flow Line รายละเอียดของไอคอน Interaction จะกล่าวต่อไป

 

รูปที่7. แสดงทางเดินของ

 Flow Line แบบ Linear และBranching

 

การสร้างรูปภาพ (Graphics Editor)

ในส่วนของการสร้างรูปภาพนี้ มีอยู่ 2 แบบ คือ

1. Drawing หมายถึง วาดขึ้นด้วยเครื่องมือในโปรแกรมนี้

2. Import หมายถึง นำภาพจากภายนอกมาใช้งาน

 

ตัวอย่างที่ 1 การวาดภาพ (drawing)

งานที่ต้องทำให้ชื่อว่า แท่งเทียนดังรูปที่8 โดยวาดในไอคอน Display

รูปที่8. รูปแท่งเทียน

วิธีการวาด

1. เข้าสู่โปรแกรม Authorware
2. เปิดไฟล์ใหม่ด้วยคำสั่ง Menu/File/New File จะปรากฏหน้าต่างว่าง ๆมีเส้น Flow Line 1 เส้นเราเรียกหน้าต่างนี้ว่า หน้าต่างออกแบบ

3. จากนั้นลากไอคอน Display แล้วปล่อยลงบนเส้น Flow Line โปรแกรมจะตั้งชื่อให้ไอคอนนี้ว่า“Untitled” (ไม่มีชื่อ) ให้พิมพ์เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น แท่งเทียนดังรูปที่9.

รูปที่9. แสดงการวางไอคอน Display

และการเปลี่ยนชื่อของไอคอน Display

 

4. ให้ท่านดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอน Display ที่ชื่อเปลวเทียน ที่ลากมาไว้ จะปรากฏหน้าจอที่เรียกว่าPresentation Windows พร้อมกับกล่องเครื่องการวาด (Tool Box) ที่ใช้ในการวาดภาพมาให้ ดังรูปที่10.

รูปที่10. แสดงหน้าจอของ Presentation Windows

 

เริ่มสร้างงานที่ชื่อว่า แท่งเทียน

1. ใช้เครื่องมือ Oval Tool    (คลิกที่ Oval Tool) เขียนวงรีโดยกดเมาส์(ซึ่งตอนนี้เคอร์เซอร์ตอนนี้จะเป็นรูป ( + ) ลากไปบนพื้นที่ Presentation Windows จะได้รูปวงกลมหรือวงรีตามที่เรา   ต้องการ และหากต้องการให้เป็นวงกลมจริง ให้ทำการกดคีย์Shift แล้วจึงกดเมาส์ลากไป                                                  

หลังจากนั้นปล่อยเมาส์จะปรากฏสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ล้อมรอบรูปวงรี 8 รูป ดังรูปที่11. ซึ่งแสดงว่า Object นี้กำลังถูกเลือกให้ทำงานอยู่   ท่านสามารถปรับเปลี่ยนขนาด เติมสีหรือคัดลอก เคลื่อนย้ายได้  ในที่นี้ให้ท่านวาดรูปวงรีตามรูปที่11.                                  

รูปที่11. แสดงการวาดวงรีโดยการใช้เครื่องมือ Oval Tool

 

    2. ใช้เครื่องมือ Polygon Tool    วาดยอดเปลวเทียน  

    3. เมื่อทำการวาดเสร็จให้ท่านรวม Object ทั้งสองเข้าด้วยกัน (Group Object)ทำได้ดังนี้                      

   3.1 คลิกเมาส์ที่วงรี และกดคีย์ Shift แล้วคลิกที่ยอดเปลว    เทียนหรือเลือก Pointer Toolแล้วกดเมาส์ ลากสี่เหลี่ยมล้อมรอบ  Object ทั้งสอง และObject ทั้งสอง จะถูกเลือกสังเกตได้ที่จุดสี่   เหลี่ยมเล็ก ๆ ปรากฏล้อมรอบ Object ทั้งสองดังรูปที่12.          

รูปที่12. แสดงเปลวเทียน และการรวม Object

     3.2 รวม Object จาก “Menu/Modify/Group” หรือ ใช้ Hot Key (Ctrl + G) และถ้าต้องการยกเลิกการรวมกลุ่มให้ใช้คำสั่ง “Menu/Modify/UnGroup” หรือ ใช้ Hot Key (Ctrl + Shift +G)      4. เติมสีทั้งเส้นรอบวง และสีพื้นภายใน Object ให้เป็นสีเดียวกันคือสีเหลือง โดยให้ท่านดับเบิลคลิกที่ Oval Tool จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์ตารางสีขึ้นดังรูปแล้วให้ท่านคลิกที่เครื่องมือรูปดินสอ    แล้วคลิกที่ช่องสีเหลือง จากนั้นให้คลิกที่รูป ถังสี  แล้วคลิกที่ช่องสีเหลือง(ช่องเดิม) ก็จะได้รูปเปลวเทียนสีเหลืองดังรูป 13.

รูปที่13. แสดงการลงสีให้กับ Object

 

   5. สร้างเปลวเทียนชั้นใน สามารถทำได้ดังนี้

   5.1 คลิกเมาส์ที่เปลวเทียนสีเหลืองเพื่อเลือก Object
   5.2 คัดลอก Object โดยใช้คำสั่ง “Menu/Edit/Copy”

   5.3 วาง Object โดยใช้คำสั่ง “Menu/Edit/Paste” จะปรากฏ Object ขึ้นมาอีกหนึ่งObject แล้วทำการเปลี่ยนสีให้เป็นสีแดง

   6. ทำการย่อขนาดเปลวเทียนสีแดง

   6.1 เลือก Object สีแดง

   6.2 กดคีย์ Shift ค้างไว้ แล้วใช้เมาส์คลิกที่สี่เหลี่ยมเล็ก ๆ กดค้างเช่นกันแล้วทำการลากเมาส์ให้รูปเปลวเทียนให้เล็กลงดังรูปที่14.

รูปที่14. แสดงการทำเปลวเทียนชั้นใน

งานการสร้างลำเทียน

รูปที่15. แสดงการสร้างรูปลำเทียน

 

1. ใช้เครื่องมือ Rectangle Tool สร้างสี่เหลี่ยมผืนผ้าในแนวตั้ง

2. ใช้เครื่องมือ Oval Tool ทำวงรีตามแนวนอนให้มีความกว้างเท่ากับความกว้างของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าให้อยู่ด้านบนสุดดังรูป

3. ทำการคัดลอกเพิ่มอีกหนึ่งวง แล้วลากมาไว้ข้างล่างของรูปสีเหลี่ยมดังรูป

4. ทำการรวม Object
5. ทำการเติมสีให้เป็นสีเหลืองตามรูป

งานสร้างไส้เทียน

รูปที่16. แสดงการสร้างไส้เทียน

 

   1. ใช้เครื่องมือ Diagonal Line Tool ลากเส้นในแนวตั้งขยายเส้นให้โตด้วยการใช้เมาส์ดับเบิ้ลคลิกที่ Line Tool จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์ ดังรูป เลือกขนาดของเส้นตามความเหมาะสม

   2. เติมสีให้กับไส้เทียนให้เป็นสีดำ

งานประกอบแท่งเทียน

   1. ลากไส้เทียนมาไว้บนลำเทียน

   2. ลากเปลวเทียนมาวางทับไส้เทียน ดังรูป

   3. รวม Object ทั้งหมดเข้าด้วยกัน เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้ายต่อไป

รูปที่17. แสดงการรวมภาพแท่งเทียน

 

ตัวอย่างที่2. การนำภาพจากภายนอกมาใช้ (Import Graphics)

      จากตัวอย่างที่1 แสดงให้ท่านเห็นว่าเราต้องมีความพยายามอย่างสูงในการที่จะได้มาซึ่งรูปภาพ และมันก็ยากมากในกรณีที่บางท่านไม่มีทักษะในการวาดภาพ ดังนั้นบางครั้งเราจำเป็นที่จะต้องหารูปที่ทำสำเร็จแล้วมาใส่ใว้ในงานของเราเช่นรูปที่เราไม่สามารถวาดได้เอง เช่น รูปสัตว์ วิวเป็นต้นดังนั้นเราจำเป็นที่จะต้อง Import มาจากแหล่งภาพแหล่งอื่นเช่นจากโปรแกรม Adobe PhotoShop , CorelDraw จาก Scanner ได้

การนำเข้ารูปภาพ (Import Graphics)

รูปที่18. แสดงการวางไอคอน Display ตัวที่สอง

 

   1. ลากไอคอน Display ตัวที่2 มาวางไว้บน Flow Line ตั้งชื่อว่า Import

   2. เปิด Presentation Windows เลือกคำสั่งที่“Menu/File/Import”

รูปที่19. แสดงการใช้คำสั่ง Import

 

    จะมีไดอะล็อกบ็อกซ์ Import which file? ปรากฏขึ้น ให้เลือกรูปที่ท่านต้องการ (เวลาที่ท่านทำ CAI ท่านจำเป็นจะต้องเตรียมรูปภาพเอาไว้ก่อน แล้วท่านทำตามสคริปต์ หรือ สตอรีบอร์ดของท่าน) ให้ท่านเลือกไฟล์ที่ท่านต้องการ

รูปที่20. ไดอะล็อกบ็อกซ์ Import which file

 

3. เมื่อท่านได้ภาพที่ต้องการ ก็คลิกที่ปุ่ม Import รูปภาพก็จะนำมาสู่ PresentationWindows ของเราดังรูป

  • รูปที่21. ภาพที่เราต้องการที่ Import เข้ามา

edit @ 16 Sep 2009 18:11:53 by g-gang

edit @ 16 Sep 2009 18:13:04 by g-gang

edit @ 16 Sep 2009 18:14:15 by g-gang

edit @ 16 Sep 2009 18:17:03 by g-gang

SoftW@re สำหรับ CAI

posted on 01 Sep 2009 22:17 by g-gang

Authorware

         

     Authorware เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา CAI มันถือกำเนิดขึ้นจาก  ห้องทดลองวิจัยและ

พัฒนาเพลโท (PLATO R&D labs) ที่บริษัท Control data ผู้ที่สร้างมันขึ้นมาคือ Michael W. Allen โดยมีวัตถุ

ประสงค์เพื่อใช้มันเป็นเครื่องมือ แก้ไขปัญหาในเรื่องของต้นทุนการใช้เงิน เวลา และทรัพยากรมนุษย์มากเกิน

ความจำเป็น ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีความสามารถในการโต้ตอบกับผู้ใช้ เป็นการลดค่าใช้จ่าย  เพื่อให้คนทั่วไป

สามารถถ่ายทอดทักษะ ความรู้ความเข้าใจของพวกเขาจากซอฟต์แวร์ที่สร้าง ไปสู่บุคคลอื่นที่ปรารถนาที่จะเรียนรู้

     Authorware จัดเป็นเครื่องมือนิพนธ์ (Authoring tool) เครื่องมือนิพนธ์ หมายถึงโปรแกรมประยุกต์ที่ถูก

ออกแบบมาเพื่อสร้างงานมัลติมีเดีย ในการใช้มัน คุณไม่จำเป็นต้องเชี่ยวชาญในเรื่องศิลปะของการโปรแกรมแบบเก่า

เครื่องมือนิพนธ์มักพึ่งพาอาศัยไอคอนหรือวัตถุ (objects) แทนฟังค์ชันหนึ่งๆ เช่น การแสดงข้อความและภาพ

การเล่นเสียง หรือการสร้างการโต้ตอบ

     ปัจจุบัน Authorware ถูกพัฒนามาถึงรุ่นที่ 7 ซึ่งมีคุณลักษณะเด่นดังนี้…
“สร้างสรรค์ทุกสิ่งทุกอย่าง จาก Web-based tutorials ไปจนถึง simulations อันซับซ้อน รวมเสียงเข้ากับ

วิดีโอด้วย Macromedia Authorware ซึ่งเป็นทางออกในการสร้างสรรค์สื่อสำหรับ eLearning ส่งผ่านแอพลิเคชัน

ของท่านบนเว็บ เครือข่ายของหน่วยงาน หรือ CD-ROM ติดตามผลการเรียนของผู้เรียนได้ง่าย และให้ผลตอบแทน

คุ้มค่าการลงทุน”

Macromedia  Captivate

       โปรแกรมสร้างสื่อการสอนและการนำเสนอแบบมัลติมีเดียที่สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้งานได้อย่างดีเยี่ยม

จุดเด่นคือสามารถสร้างแบบจำลองการใช้ซอฟต์แวร์ซึ่งผู้เรียนสามารถทำตามในสื่อการสอนได้ทันที นอกจากนี้

ยังสามารถสร้างแบบทดสอบ ให้คะแนนและประเมินผลได้ในตัว อาจสรุปผลที่ได้จากโปรแกรมเป็น 2 ประเภท

คือ การสาธิตการทำงาน และ ให้ผู้ใช้ทดลองการทำงานแบบโต้ตอบ (เรียกว่าแบบจำลองการทำงาน)

 

ข้อดีของโปรแกรม Macromedia Captivate

ใช้ง่าย – ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้ระดับใดก็สามารถสร้างสื่อการสอนและการนำเสนอแบบโต้ตอบกับ ผู้ใช้ได้ไม่ยาก

โดยไม่ผู้ใช้ไม่จำเป็นจะต้องมีทักษะด้านเขียนโปรแกรมหรือการสร้างมัลติมีเดียมาก่อน

แก้ไขง่าย – โดยปกติแล้ว ซอฟต์แวร์สร้างสื่อการสอน โดยเฉพาะโปรแกรมที่ใช้วิธีจับภาพ หน้าจอจะมีปัญหาใน

การแก้ไข โปรแกรม Macromedia Captivate สามารถให้ผู้สร้างสื่อการสอนแก้ไขแต่ละส่วน แยกเป็นอิสระต่อกัน

สามารถแก้ไขเป็นช่วงย่อย ๆ โดยไม่ต้องบันทึกใหม่ทั้งหมด นอกจากนี้ยัง สามารถปรับเวลาแต่ละช่วงให้สั้นยาว

อย่างเหมาะสมได้ในภายหลัง ซึ่งมีความยืดหยุ่นอย่างมาก

นำไปใช้ได้ในหลายสื่อ – การสร้างงานจาก Macromedia Captivate เพียงครั้งเดียวสามารถ นำไปเผยแพร่ผ่าน

สื่อได้ทุกประเภท ไปว่าจะเป็นสิ่งพิมพ์ผ่าน Microsoft Word หรือนำเสนอมัลติมีเดียบนเว็บแบบ Flash สร้างไฟล์

วิดีโอ หรือแม้กระทั่งเป็นสื่อการสอนในซีดีที่สามารถ ทำงานเป็นเอกเทศ

สนับสนุนมาตรฐาน E-learning – สนับสนุนมาตรฐาน SCORM 2004, SCORM 1.2 และ AICC ซึ่งนำไปใช้รวมกับ

ระบบการจัดการการเรียนรู้ (LMS – Learning Management System) อื่น ๆได้ เช่น Moodle หรือ

Macromedia Breeze

สร้างแบบทดสอบได้ในตัว – เมื่อจบบทเรียนแต่ละบท ผู้สอนสามารถสร้างแบบทดสอบวัดผล ผู้เรียนว่าบรรลุ

ตามจุดประสงค์หรือไม่ นอกจากนี้ยังประเมินคะแนนให้ด้วย โดยไม่ต้องใช้ความรู้ด้านเขียนโปรแกรม

Macromedia  Director

    

         Director เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างสื่อมัลติมีเดีย โดยเฉพาะสื่อคอมพิวเตอร์

ช่วยสอนสำหรับ DVD หรือ CD-ROM ได้เป็นอย่างดี โปรแกรม Director เขียนขึ้นโดย

เลียนแบบลักษณะของการสร้างภาพยนตร์ ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้กำกับการแสดง (Director)

ตัวแสดง (Cast) และเวทีการแสดง (Stage) โปรแกรม Director เปรียบเสมือนผู้กำกับการ

แสดงที่กำหนดบทบาทของผู้แสดงแต่ละตัว (Cast Member) กำหนดคุณสมบัติ (Property)

ต่าง ๆ ของตัวแสดง ให้เข้ามาสู่เวทีก่อนหลังตามลำดับ เป็นต้น โปรแกรม Director ใช้หน้าจอ

Score สำหรับการกำหนดบทบาทของตัวละคร (Cast Member) ให้เป็นไปตามต้องการ

ตัวละคร หรือ Cast Member ทุกตัว โปรแกรม Director จะเก็บไว้ใน Cast ดังนั้น สิ่งที่จะ

ปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือ Stage ทุกอย่าง จึงต้องนำเข้ามาไว้ใน Cast เสียก่อน

 จากนั้น จึงนำจัดวางบน Score เพื่อให้ ปรากฏบน Stage ตามที่ต้องการ Director เรียก

Cast Member ที่นำมาวางบน Score ว่าเป็น Sprite อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการอำนวยความ

สะดวกให้แก่ผู้ใช้โปรแกรม Director เราสามารถที่จะสร้างวัตถุบน Stage ได้โดยตรง เช่น

การพิมพ์ข้อความ การวาดภาพชนิด Vector เมื่อมีการกระทำโดยตรงที่ Stage โปรแกรม

Director จะไปสร้าง Cast. ให้ และนอกจากนี้ ถ้าเราลาก Cast Member จาก Cast มาไว้ที่

Stage โดยตรง โปรแกรม Director ก็จะสร้าง Sprite นี้ ใน Score ให้ทันที ดังนั้น Cast,

Score และ Stage จึงมีความสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออก  

 

นี่เป็นเพียงโปรแกรมที่มีผู้นิยมใช้ทำ CAI เท่านั้น

ยังมีโปรแกรมอื่นๆ อีก ที่สามารถนำมาใช้สร้าง CAI ได้

อาทิ Macromedia Professional , Presenter ,

Connect , Dreamweaver , Flash , Flex ฯลฯ

ทั้งนี้  ไม่ควรพึ่งพาเครื่องมือหรือซอฟต์แวร์

ตัวใดตัวหนึ่งเพียงตัวเดียว  การเลือกใช้เครื่องมือใดนั้น

ย่อมขึ้นอยู่กับความต้องการในการออกแบบ

และประสิทธิภาพของเครื่องมือนั้นๆ เอง...

 

CREDIT :  http://www.thaicai.com/authorware 

                http://area.obec.go.th/trang1/trainning/captivate.php

                http://www.northeducation.ac.th/elearning/learning_program/captivate/cap_intro/index.html

                http://www.crnfe.ac.th/director/basic.html

                http://area.obec.go.th/trang1/trainning/captivate.php

 

edit @ 1 Sep 2009 23:19:51 by g-gang

edit @ 1 Sep 2009 23:26:32 by g-gang

edit @ 1 Sep 2009 23:27:31 by g-gang